சமர்ப்பணம் !

வன்முறைகளால் உயிரிழந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும்!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

கறுப்பு ஜூன் 2014 by எம்.ரிஷான் ஷெரீப் is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.